dcsimg

Inledande skede

Innan prövningsprocessen sätter igång är det viktigt att i ett inledande skede ta del av relevanta planeringsunderlag och informera sig om hur det planerade projektet kan komma att påverka eller påverkas av olika typer av samhällsintressen m.m.

PlaneringsförutsättningarUnder detta avsnitt finner du information om regionala planeringsunderlag samt vindförhållanden och riksintresseområden för vindbruk. Det ges även information om elnätets uppbyggnad och anslutningsmöjligheter samt vilka regler som är viktiga att känna till kring gränsen mellan svenskt sjöterritorium och internationellt vatten.

Infrastrukturintressen

Under detta avsnitt kan du läsa om hur infrastrukturintressen rörande totalförsvaret, civil luftfart, sjöfart och civil telekommunikation kan påverkas av vindkraftetableringar och hur dessa intressen ska värnas.

Natur, kultur & landskap

Under detta avsnitt görs en genomgång av vilka skyddade naturområden och värdefulla kulturmiljöer som kan vara aktuella att ta hänsyn till i samband med valet av lokalisering för vindkraftsetableringen. Information ges även om vindkraftverkens påverkan på landskapsbilden.

Hälsa & säkerhet

Under detta avsnitt hittar du information om ljud, skuggor, reflexer och ljus samt information om säkerhet och riskavstånd.

Annan näringsverksamhet

Under detta avsnitt görs en genomgång av hur annan näringsverksamhet som turism och fiske både påverkar och påverkas av den planerade vindkraftsetableringen.

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2015-11-12