dcsimg

Planeringsförutsättningar

Foto: stock.xchng

Vid etablering av vindkraftsanläggningar är valet av område (lokaliseringen) avgörande. Tillgången på vindenergi är den enskilt viktigaste faktorn för lokalisering av vindkraftsanläggningar. Skillnaden mellan bra och dåliga lägen är mycket stor.

En översikt över lämpliga områden för vindbruk i Sverige kan fås via den vindkartering som Uppsala universitet genomfört eller via de så kallade riksintresseområdena för vindbruk som Energimyndigheten pekat ut.

Närheten till elnätet och elnätets kapacitet är därutöver en viktig faktor när det gäller att välja plats.

Länsstyrelserna har regionala planeringsunderlag för vindkraft. I underlagen redovisas förutsättningar för etablering av vindkraftverk i det egna länet. I vissa fall har även länsstyrelserna tagit upp förutsättningarna för vindbruk i den ekonomiska zonen.

För att få bedriva vattenverksamhet krävs att verksamhetsutövaren har rådighet över vattenområdet, d v s har rätt att förfoga över vattnet inom det område där verksamheten ska bedrivas. Vattenområden är antingen enskilda eller allmänna.

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2015-11-12