dcsimg

Rådighet över vattenområde

Foto: Kristina Larsson

Den som anlägger vindkraftverk och drar kablar i vatten utövar vattenverksamhet. Vattenverksamhet är anmälnings- eller tillståndspliktig.

Att skaffa sig rådighet

För att få bedriva vattenverksamhet ska du som verksamhetsutövare ha rådighet över vattnet – rätt att förfoga över vattnet - inom det område där du ska bedriva verksamheten. Kravet på rådighet gäller för all slags vattenverksamhet. Det är upp till sökanden att skaffa sig rådighet. Reglerna om rådighet finns i 2 kap. 1 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Vad som är vattenverksamhet definieras av 11 kap. 2 § miljöbalken.

För enskilda vattenområden, vattenområden som hör till enskilda fastigheter, kan sökanden få rådighet genom förvärv av fastigheten eller avtal med ägaren.

På allmänt vatten lämnar Kammarkollegiet rådighetstillstånd.

I vissa fall kan tvångsvisa förvärv enligt expropriationslagen (1972:719) bli aktuella. En expropriationsansökan ställs till regeringen.

Sjöfartsverket har rådighet över allmänna farleder och allmänna hamnområden.

Rådighet - en legitimationsregel

För tillståndsmyndigheterna fungerar kravet på rådighet som en legitimationsregel. Regeln återspeglar sökandens principiella rätt att vidta olika åtgärder med eller i vattnet.

Publicerad: 2015-11-12
Ändrad: 2015-11-12