dcsimg

MKB

Vid prövning av frågor om meddelande av nätkoncession för linje ska bestämmelserna i 2–4 kap., 5 kap. 3 § och 16 kap. 5 § miljöbalken tilllämpas. En miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i en ansökan om nätkoncession för linje. För förfarandet, kraven på miljökonsekvensbeskrivningen samt planer och planeringsunderlag gäller 6 kap. miljöbalken.

Enligt miljöbalken är syftet med en miljökonsekvensbeskrivning att beskriva och identifiera de direkta och indirekt effekter som en planerad verksamhet kan ha på människor, djur, växter, mark, luft, vatten, klimat, landskap och kulturmiljö. Detta görs mot bakgrund av hushållningen med mark och vatten och den fysiska miljön i övrigt, samt på hushållning med material, råvaror och energi. Syftet är även att möjliggöra en samlad bedömning av de kommande effekterna på människors hälsa och miljön.

Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla de uppgifter som behövs för att uppfylla ovanstående syfte. I 6 kap. 7 § miljöbalken står mer om vilka krav som ställs på innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning. I andra stycket av denna paragraf finns en lista på vissa obligatoriska punkter som alltid ska ingå om länsstyrelsen har beslutat att verksamheten ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. Då ska miljökonsekvensbeskrivningen alltid innehålla alternativa lokaliseringar och utformningar, om sådana är möjliga. Det saknar betydelse om de alternativa lokaliseringarna inte är lämpliga; om det finns möjliga alternativa lokaliseringar så ska sådana redovisas. Miljökonsekvensbeskrivningen ska även beskriva ett nollalternativ, dvs. vilka konsekvenserna blir om verksamheten inte kommer till stånd samt en motivering till varför ett visst ledningsalternativ har valts. Alternativen ska vara grundligt undersökta så de kan behandlas och prövas jämställt med huvudalternativet.

MKB samordning

Frågor som har prövats i ett tillståndsärende enligt miljöbalken behöver inte prövas på nytt i ärendet om nätkoncession. Om till exempel ledningens precisa sträckning har prövats och fastställts i tillståndsärendet, behöver denna fråga inte prövas på nytt i koncessionsärendet. Frågor som inte uttryckligen har prövats med avseende på ledningens dragning måste dock fortfarande prövas i koncessionsärendet.

Om det i tillståndsärendet finns en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver de direkta och indirekta effekter på människors hälsa och miljön som ledningen kan medföra, behöver det inte finnas någon särskild miljökonsekvensbeskrivning i koncessionsärendet. Detta innebär dock inte att det inte behövs någon MKB alls, eller att en MKB från tillståndsärendet kan användas även om den inte i detalj redovisar konsekvenserna av den sökta ledningsdragningen. En miljökonsekvensbeskrivning som beskriver ledningens specifika sträckning krävs fortfarande vid prövning av nätkoncession hos Energimarknadsinspektionen (Ei).

Energimarknadsinspektionen
Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2015-11-23