dcsimg

Beslut om ersättning

Lantmätaren beslutar om ersättningar vid ett avslutande sammanträde.

Ersättningsfrågorna diskuteras och beslut meddelas

Vid ett avslutande förrättningssammanträde diskuteras och beslutas ersättningsfrågorna och beslut meddelas.

Utgångspunkten för bedömningen av intrångsersättningens storlek är att skadans omfattning relateras till fastighetens marknadsvärde. Dessutom kan det bli aktuellt med så kallad annan ersättning.
Exempel på när annan ersättning kan aktualiseras är för skördebortfall eller skada på väg som uppkommit i samband med ledningens byggande (tillfälliga skador). Dessutom kan det i vissa fall bli aktuellt med ersättning för bortfall av näringsinkomst . Det kan bli aktuellt om fastighetsägaren idkar näringsverksamhet på den berörda fastigheten och denne kan påvisa inkomstbortfall till följd av störning i samband med ledningsbyggnationen.

Förrättningen avslutas

Förrättningen avslutas genom ett avslutningsbeslut. Både ersättningsbeslut och avslutningsbeslut kan fattas direkt på sammanträdet eller meddelas i efterhand. Lantmäteriet strävar efter samförståndslösningar, men beslut kan efter prövning i vissa fall fattas utan att parterna kommit överens. Lantmäteriets beslut kan överprövas av fastighetsdomstolen.

Ledningsrätten offentliggörs

Ledningsrätten offentliggörs genom att den redovisas i Fastighetsregistret. På varje berörd fastighet och på registerkartan visas ledningens översiktliga sträckning. Den fullständiga dokumentationen med protokoll, karta och beskrivning arkiveras och sparas för all framtid.

 

Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2015-11-23