dcsimg

Miljökonsekvensbeskrivning

Efter samrådsprocessen upprättar verksamhetsutövaren en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB:n upprättas och bekostas av verksamhetsutövaren och ska ingå i ansökan. Även dragning av ledningar för starkström och vägar till anläggningen kan omfattas av krav på MKB.

Krav på MKB kan utlösas redan vid upprättande av en detaljplan för vindkraft. Detaljplan krävs när vindkraft planeras i områden där det finns stor efterfrågan på mark för bebyggelse eller anläggningar.

Syfte med MKB

Syftet med miljökonsekvensbeskrivningar enligt 6 kap. miljöbalken är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön. En miljökonsekvensbeskrivning ska, enligt 6 kap. 1 § miljöbalken, ingå i en tillståndsansökan enligt 9, 11 och 12 kap. miljöbalken. Samma sak gäller för tillståndsansökningar enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (Natura 2000-ansökningar).

Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2015-11-24