dcsimg

Byggskede och installation

Foto: Vattenfall

I anknytning till byggskede & installation finns det regler och andra
aspekter som är viktiga att känna till.

Innan byggnation och resning av verken kan påbörjas krävs bygganamälan, anmälan till flyghinderdatabasen och anmälan till Sjöfartsverket. Under byggskedet ska arbetsområdet märkas ut med hänsyn till sjöfarten. Vindkraftverken måste även hindermarkeras och förses med sjösäkerhets-anordningar (SSA).

Vid installation gäller Elsäkerhetsverkets ramföreskrifter (ELSÄK-FS 2008:1) om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda samt Svensk Standard när det gäller kravet för att uppfylla god elsäkerhetsteknisk praxis.

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2015-11-12