dcsimg

Planeringsförutsättningar

Foto: stock.xchng

Vid etablering av vindkraftsanläggningar är valet av område (lokaliseringen) avgörande. Tillgången på vindenergi är den enskilt viktigaste faktorn för lokalisering av vindkraftsanläggningar. Skillnaden mellan bra och dåliga vindlägen är mycket stor.

En översikt över lämpliga områden för vindbruk i Sverige kan fås via den vindkartering som Uppsala universitet genomfört eller via de så kallade riksintresseområdena för vindbruk som Energimyndigheten pekat ut.

Närheten till elnätet och elnätets kapacitet är därutöver en viktig faktor när det gäller att välja plats.

Det är viktigt att ta del av vad kommunens översiktsplan säger om ett tänkt område eller var man bedömt vindbruk lämpligt. För större anläggningar eller då kommunerna inte tagit upp vindbruk i sin översiktsplan kan länsstyrelsens regionala planeringsunderlag eventuellt ge information.

För att få bedriva vattenverksamhet krävs att verksamhetsutövaren har rådighet över vattenområdet, d v s har rätt att förfoga över vattnet inom det område där verksamheten ska bedrivas. Vattenområden är antingen enskilda eller allmänna.

Vindkraftsanläggningar som uppförs utanför territorialgränsen omfattas av ett annat regelverk, se klassen Internationellt vatten.

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2015-11-12