dcsimg

Prövningsprocessen

Ta först del av informationen under Inledande skede. Klicka sedan på processtegen nedan för att läsa mer om prövningsprocessen.

De grönfärgade processtegen illustrerar den huvudsakliga prövningsprocessen. De gråfärgade processtegen illustrerar lagar och regler som beroende på olika omständigheter också kan bli aktuella i prövningsprocessen.

Flera lagar berör byggnation av vindkraft i vatten. Tillstånd krävs för såväl uppförande av vindkraftsverk som för nedläggning av undervattenskablar och rörledningar.

För att bygga vindkraftverk i vattenområden inom Sveriges territorialgräns krävs tillstånd för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet enligt miljöbalken samt kommunens tillstyrkan. Tillstånd för vindkraftsetablering i vatten prövas normalt av miljödomstolen.

Ärendegången skiljer sig dock mellan etablering i svenskt vatten och i den ekonomiska zonen. Sveriges ekonomiska zon är det havsområde utanför territorialgränsen som regeringen föreskriver. En etablering här kräver tillstånd av regeringen, se klassen Internationellt vatten.

Ärendegången för etablering av vindkraft i vatten inleds med dialog eller samråd med berörda myndigheter och lokala intressen om lämpliga områden. Observera att flera länsstyrelser kan vara berörda. Därefter är det dags för bottenundersökningar av platser aktuella för fundament och ledningssträckning. Processen går sedan vidare med prövning enligt olika lagrum.

Berörs skyddad natur gäller särskilda regler, se tillstånd eller dispens för intrång i skyddade områden enligt miljöbalken.

Klicka på processpilarna nedan för att läsa mer.

Överblick av vilka andra lagar och regler som också kan bli aktuella i prövningsprocessen

En rad olika tillstånd kan krävas, bla för bottenundersökningar enligt kontinentalsockellagen. Det kan gälla både där vindkraftsverket ska uppföras och där ledningar ska dras fram. Kravet gäller på kontinentalsockeln både innanför territorialgränsen och i den ekonomiska zonen.

Krav på detaljplan finns för vindkraftverk som ska uppföras inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för byggnader eller andra anläggningar. Detta krav på detaljplan gäller oberoende av om bygglov krävs eller inte. En bedömning av om detaljplan krävs eller inte görs av kommunen.

Om kommunen konstaterar att detaljplan krävs för det aktuella området är det lämpligt att planläggningen av vindkraftsanläggningen koordineras med tillståndsprocessen enligt miljöbalken.

Bestämmelserna i 2 kap. ellagen (1997:857) stadgar kraven för byggandet och användandet av elektriska starkströmsledningar, nätkoncessioner. Närmare bestämmelser finns i elförordningen (1994:1250). Ansökan om nätkoncession enligt ellagen prövas av Energimarknadsinspektionen.

Ett vindkraftsprojekt kan beröra fornlämningar som är skyddade enligt Kulturminneslagen. Den som vill bygga på eller i närheten av en fornlämning måste ha länsstyrelsens tillstånd.

Ledningsrätt är en rätt att använda annans mark för att anlägga, nyttja och underhålla ledningar. En ledningsägare kan få rätt att dra till exempel en starkströmsledning över annans mark. Det kan behövas för att ansluta en vindkraftsanläggning till det befintliga elnätet. Bestämmelser som reglerar rätten att bygga ledningar och kablar i annans mark och vatten finns dels i Kammarkollegiets instruktion när det gäller statligt ägda fastigheter, dels i ledningsrättslagen och jordabalken när det gäller enskilda fastigheter.

För att genomföra en sjömätning som görs för att få tillgång till djupdata som är mer exakt än den som finns redovisade på sjökort, krävs tillstånd från Försvarsmakten. Detta framgår av lag (1993:1742) om skydd för landskapsinformation.

Muddring kan t ex behöva göras för att båtar under byggskedet ska få bättre djup. Muddring är vattenverksamhet och omfattas dels av miljöbalkens (1998:808) bestämmelser, dels av bestämmelser i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (LSV).

I 7 kap. miljöbalken finns regler om områdesskydd. Redan vid planeringen av vindkraftverk bör man utreda om den tilltänkta platsen omfattas av dessa regler.

Klicka på processpilarna nedan för att läsa mer.

Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2015-11-25