dcsimg

Anmälan eller tillstånd för muddring

Muddring kan t ex behöva göras för att båtar under byggskedet ska få bättre djup.

Muddring är vattenverksamhet och omfattas dels av miljöbalkens (1998:808) bestämmelser, dels av bestämmelser i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (LSV).

I LSV finns bl.a. bestämmelser om rådighet över vatten och om olika typer av vattensamfälligheter. Bestämmelser om vattenverksamheter finns dessutom i förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Muddring omfattas generellt av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 11 kap. MB. Deponering av muddermassor på land är miljöfarlig verksamhet och omfattas av bestämmelserna i 9 kap. MB. För dumpning krävs vidare dispens från dumpningsförbudet i 15 kap. MB.

Publicerad: 2015-11-25
Ändrad: 2015-11-25