dcsimg

Beslut om ledningsrätt och tillträde

Det andra steget består av kallelse till ett första sammanträde med berörda sakägare, det vill säga fastighetsägare och andra som berörs av ledningen.

Förrättningssammanträde

Vid förrättningssammanträdet avhandlas förslag till ledningsbeslut (se nedan), tillträdesbeslut samt eventuella yrkanden om förskott på ersättningen. Förrättningslantmätaren diskuterar också hur ersättningsfrågorna ska hanteras. Vid behov beslutas om att tillsätta en opartisk, sakkunnig, värderingsman.

Ofta fattar lantmätaren besluten någon dag efter själva förrättningssammanträdet. Ledningsbeslutet tas ofta innan ersättningsfrågorna har hanterats. Det kallas preliminärfråga.

Sakägarna får underrättelse om fattade beslut genom utskick av kopia på protokoll och beslutshandlingar eller lämplig sammanfattning.

Ledningsbeslut

Vissa regler i ledningsrättslagen gäller oavsett om parterna kommit överens om annat. För de flesta lagregler kan dock överenskommelser läggas till grund för beslut. Vid förrättningsbeslutet behandlas i huvudsak följande frågor:

  • Ledningsrättens omfattning
  • Vad ledningsägaren får göra inom fastigheten
  • Vad fastighetsägaren inte får göra invid ledningen
  • Tillträdet till området vid byggande, tillsyn och drift
  • Vilka ersättningar ledningsägaren skall betala till markägarna

Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2015-11-23