dcsimg

Förhandling - värdering

Ersättningsfrågor hanteras redan under byggskedet.

Förhandling om ersättning för intrång

Parterna förhandlar om ersättning på frivillig väg. Detta påbörjas normalt under byggskedet.

Den som önskar få ledningsrätt har möjlighet att själv förhandla med berörda fastighetsägare om ersättningar för att sedan, tillsammans med ansökan om lantmäteriförrättning, lämna in de överenskommelser som kunnat träffas till Lantmäteriet.
Ett annat förfarande är att alla överenskommelser träffas inom ramen för förrättningen. Berörda sakägare får härigenom en mer enhetlig behandling, både vad gäller hur ledningsrätten ska utformas och när det gäller ersättningsfrågorna.

Opartisk värdering

I de fall parterna inte har lyckats med att träffa en frivillig överenskommelse om ersättning finns möjlighet att förordna sakkunnig som ska utreda och lämna förslag till intrångsersättningar. Både ledningsägare och berörda fastighetsägare underrättas om värderingsresultatet

 

Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2015-11-23