dcsimg

Tillstånd för vattenverksamhet

Vindkraftverk i vattenområden är vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken och omfattas av särskilda krav på miljöprövning och tillstånd. Ett vattenområde är ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd och avser ytvattenområden, såsom sjöar, vattendrag, diken och kärr, liksom vissa konstgjorda vattensamlingar, bland annat regleringsmagasin och bevattningsdammar.

Enligt 11 kap. 9 § miljöbalken krävs som huvudregel tillstånd till vattenverksamhet, även om andra tillstånd, godkännande, dispenser etc också krävs enligt andra bestämmelser. Sådant tillstånd söks enligt 11 kap. 9 b § miljöbalken hos mark- och miljödomstolen.

Enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken är det i vissa fall tillräckligt med en anmälan till länsstyrelsen, enligt närmare bestämmelser i 19 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet. Dessa regler gäller vanligen inte för vindkraftanläggningar i vattenområden.

Enligt 11 kap. 12 § miljöbalken krävs inte tillstånd om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens påverkan på vattenförhållandena. Denna undantagsregel, som fanns redan innan möjligheten till anmälan enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken infördes, torde inte vara tillämplig på vindkraftverk.

Samhällsekonomisk bedömning

Den som vill ha tillstånd till vattenverksamhet måste ha rådighet över det vattenområde saken gäller. Vattenverksamhet får, enligt 11 kap. 6 § miljöbalken, endast bedrivas om dess fördelar från allmän och enskild synpunkt överväger kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av densamma. Den samhällsekonomiska bedömningen ska grunda sig på en ekonomisk analys med en grov ekonomisk uppskattning av anläggningskostnaderna och av de direkta skadorna av verksamheten. I bedömningen väger man in även indirekta, ekonomiska verkningar av verksamheten, den nytta verksamheten kan ha för annan än företagaren samt, om det är möjligt, eventuella sekundära skador som kan drabba ägaren av skadad egendom. Den som söker tillstånd till vattenverksamhet ska betala en särskild prövningsavgift.

Vägar och ledningar

Observera att även ledningsdragning och vägdragning över vattendrag kan kräva anmälan eller tillstånd enlig miljöbalken (enligt 11 kap 9 § m fl, se även ovan ang 9 a, 9 b, 12 §§ MB). Läs mer om prövning av tillkommande anläggningar i vatten.

Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2015-11-25