dcsimg

Ansökan om tillstånd

Prövning av anläggningar enligt 9 kap MB gäller även till exempel vindkraftanläggningar i vatten som formellt ska handläggas av länsstyrelsen enligt vad som redovisas under "Stora anläggningar". I praktiken slås prövning enligt kap 9 och enligt kap 11 oftast ihop enligt 21 kapitlet 3 § miljöbalken och hanteras av mark- och miljödomstolen. Under "svenskt vatten" tas därför i huvudsak den prövning upp som görs av mark- och miljödomstol för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken (MB).

När det gäller vägledningen om vindkraftetablering i vattenområden hänvisar vi till vad som generellt gäller vattenverksamhet, det framgår bl a av Naturvårdsverkets Handbok 2008:5 om vattenverksamhet, särskilt kap 4 om tillstånd. I Naturvårdsverkets Handbok 2003:5, Tillståndsprövning och anmälan avseende miljöfarlig verksamhet tas i kap 7 generellt upp förfarandet vid mark- och miljödomstolen.

Av förstnämnda handbok, om vattenverksamhet framgår under avsnitt 4.2.5 följande:

En ansökan om tillstånd till vattenverksamhet ska vara skriftlig. Det framgår av 22 kap. 1 § MB. Där anges också vad ansökan ska innehålla. Om mark- och miljödomstolen (MD) bedömer att ansökningshandlingarna är kompletta och kan ligga tillgrund för fortsatt handläggning, tar domstolen upp ansökan till prövning. När en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats ska den kungöras tillsammans med tillståndsansökan.

Tillståndsprocessen kan kort beskrivas, se vidare avsnitt 4.5.2 i handboken

 • Ansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen (MD).
 • MD beslutar om prövningsavgift.
 • MD begär in eventuella kompletteringar.
 • MD kungör ansökan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i ortstidning samt sänder en utskrift av kungörelsen till de sakägare som angetts i ansökan. MD förordnar en aktförvarare. Ett exemplar av ansökan och kungörelsen sänds till Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Fiskeriverket, länsstyrelsen och kommunens miljönämnd. Kungörelsen ska också sändas till berörd kommun och eventuella andra statliga myndigheter som kan beröras.
 • Naturvårdsverket, Kammarkollegiet, MSB och länsstyrelsen ska när det behövs föra talan i målet för att bevaka miljöintresset eller andra allmänna intressen.
 • Eventuella erinringar mot ansökan kommuniceras med sökanden.
 • MD håller, efter kungörelse, huvudförhandling och syn.
 • MD godkänner MKB:n och skriver tillståndsdom. Överklagandetid anges.
 • Dom kungörs.

En ansökan i ett ansökningsmål skall vara skriftlig. Den skall innehålla:

 1. ritningar och tekniska beskrivningar med uppgifter om förhållandena på platsen, produktionsmängd eller annan liknande uppgift samt användningen av råvaror, andra insatsvaror och ämnen liksom energianvändning,
 2. uppgifter om utsläppskällor, art och mängd av förutsebara utsläpp samt förslag till de åtgärder som kan behövas för att förebygga uppkomsten av avfall,
 3. en miljökonsekvensbeskrivning när det krävs enligt 6 kap. och uppgift om det samråd som skett enligt 6 kap. 4 och 6 §§,
 4. förslag till skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått samt de övriga uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. iakttas,
 5. förslag till övervakning och kontroll av verksamheten,
 6. i fråga om tillstånd att anlägga, driva eller ändra en verksamhet, en säkerhetsrapport i de fall det finns skyldighet att upprätta en sådan enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och
 7. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1-6.

I mål om vattenverksamhet skall ansökan dessutom innehålla:

 1. uppgift om det finns fastigheter som berörs av vattenverksamheten eller ej och i förekommande fall namn och adress på ägarna och berörda innehavare av särskild rätt till fastigheterna, och
 2. uppgifter om de ersättningsbelopp som sökanden erbjuder varje sakägare, om det inte på grund av verksamhetens omfattning bör anstå med sådana uppgifter.

Se vidare 22 kap MB, se länk till höger.

Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2018-07-06