dcsimg

Samråd

I en tillståndsansökan ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingå. MKB-processen börjar med samråd. Hur samråd ska genomföras framgår av 6 kapitlet miljöbalken.

Samrådsunderlag

Inför upprättandet av en MKB ska sökande i ett tidigt skede vända sig till länsstyrelsen för samråd samt till tillsynsmyndigheten (om det inte är länsstyrelsen) och till de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Sökande ("verksamhetsutövaren") lämnar ett samrådsunderlag till länsstyrelsen samt till ansvarig kommunal nämnd när kommunen är tillsynsmyndighet. Samrådsunderlaget är en skriftlig redogörelse för den planerade verksamhetens

  • lokalisering, gällande planförhållanden
  • omfattning
  • utformning
  • förutsedda miljöpåverkan.

Information om detta ska även lämnas till enskilda som kan antas bli särskilt berörda, exempelvis närboende (se 6 kap. 4 § miljöbalken).

Samråd och samrådsredogörelse

När verksamheten innebär betydande miljöpåverkan ska verksamhetsutövaren samråda med en större krets som utöver länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som särskilt berörs är övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer, till exempel Naturskyddsföreningen och vägsamfällighet, som kan antas bli berörda. Verksamhetsutövaren väljer form för och kallar till samrådsmöte. Sökanden ska under samråden föra anteckningar som ställs samman i en samrådsredogörelse. I samband med samrådet anger länsstyrelsen inriktning av och omfattning på miljökonsekvensbeskrivningen.

Läs mer om "Vindkraft och samråd" på Naturvårdsverkets webbplats, se länk till höger.

Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2015-11-25