dcsimg

Bygglov och förhandsbesked

I Plan- och byggförordningen, PBF (2011:338) finns regler för bygglov gällande vindkraftverk. Bygglovsprövningen gäller lokalisering, yttre utformning och användning. Vissa tekniska egenskaper prövas i samband med bygglovet. Uppförande av vindkraftverk får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Innan vindkraftverket får tas i bruk ska ett slutbesked erhållas.

Bygglov krävs för att uppföra och väsentligt ändra vindkraftverk (6 kap. 1 § PBF) som:

  • är högre än 20 meter över markytan,
  • placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
  • monteras fast på en byggnad, eller
  • har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter

Bygglov krävs även för att uppföra eller bygga till t.ex. en teknikbod eller en transformatorstation. Om vindkraftverket eller anläggningen ska tillståndsprövas enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken krävs inget bygglov utan bara en anmälan enligt PBF 6 kap. 5§. Kravet på anmälan gäller även för nybyggnad eller väsentlig ändring för mindre, bygglovbefriade vindkraftverk.

Utanför detaljplanelagt område

Utanför detaljplanelagt område bedöms anläggningens lämplighet utifrån översiktsplanens riktlinjer samt de allmänna bestämmelserna i plan- och bygglagen och miljöbalken. Hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas. Även om kommunen behandlat vindkraftsfrågan i översiktsplanen, måste varje ansökan behandlas utifrån de speciella förutsättningar som gäller i varje enskilt fall. Det räcker inte att bara hänvisa till allmänna riktlinjer i översiktsplanen. För att bygglovbeslutet ska stå sig i en eventuell överprövning behöver kommunen utveckla sina sakskäl och motivera dem utifrån lagstiftningen, översiktsplanen och den aktuella platsen. En förutsättning för att ge bygglov är att anläggningen inte kräver detaljplaneläggning.

Inom detaljplanelagt område

Inom detaljplanelagt område ska anläggningen stämma överens dels med detaljplanens bestämmelser, dels med allmänna riktlinjer i plan- och bygglagen om hänsyn till stads- och landskapsbild, säkerhetsfrågor och störningar m.m. Liten avvikelse kan i vissa fall accepteras om den är förenlig med planens syfte.

Tidsbegränsat bygglov

Ett tidsbegränsat bygglov kan ges för en åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla kraven för ett bygglov, om sökanden begär det. Genom kravet på att åtgärden ska vara avsedd att pågå under en begränsad tid bör det föreligga sådana tekniska och ekonomiska förutsättningar att det är realistiskt att räkna med att byggnaden eller anläggningen tas bort eller att användningssättet upphör när tiden gått ut. Lov kan lämnas för högst fem år, men kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i sänder till en sammanlagd tid av högst tio år.

Förhandsbesked

Sökanden kan istället för bygglov ansöka om ett s.k. förhandsbesked. Förhandsbeskedet avser endast själva lokaliseringen. Den mer detaljerade utformningen och placeringen behandlas då senare, i samband med att bygglov söks. Ett positivt förhandsbesked är bindande i 2 år.

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2016-07-28