dcsimg

Civil telekommunikation

Vid planläggning och i bygglovsärenden ska hänsyn tas till elektronisk kommunikation eftersom fysiska hinder, t.ex. en byggnad, kan störa mottagningen av radiosignaler vilket försämrar radiokommunikationen. Vindkraftverk måste därför lokaliseras till platser där sådana störningar inte riskerar att uppstå.

Fasta radiosystem, främst radiolänk och tv-mottagning men även radar och radioastronomi, är särskilt känsliga för störningar.

Radiolänk påverkas främst i följande fall:

  • Vindkraftsverket ligger i länkens fri-sikt linje, "skymd sikt" mellan sändare-mottagare (se Läs mer),
  • Vindkraftsverket ligger vid sidan om länkens fri-sikt linje där en reflekterande signal interfererar destruktivt med direktsignalen vid radiomottagaren.

Skyddsavståndet varierar från 50 m (korta hopp, höga frekvenser) till 500 m (långa hopp, låga frekvenser) med hänsyn till radiofrekvens, hopplängd, antennstorlek, kvalitetskrav och verkets storlek. Mindre verk, med tornhöjd under 20 m, ger liten påverkan såvida de inte ligger i omedelbar närhet till en radioanläggning.

I PTS tillstånds- och frekvensregister finns samlad information om tillstånd i Sverige för fast radio. Uppgifterna är tillgängliga för allmänheten i den mån de inte omfattas av sekretess. Skyddade uppgifter är bland annat de som rör radioanvändningen inom totalförsvaret.

En vindkraftsprojektör kan få tillgång till information om radiomiljön genom att begära ut uppgifter från PTS om de tillståndshavare som finns i området. PTS undersöker det geografiska området runt den plats där vindkraftverket ska byggas och vilka uppgifter som kan lämnas ut. Vindkraftsprojektören får därefter en sammanställning av de tillståndshavare som berörs.

Tillståndsgivning är en pågående aktivitet, nya tillståndshavare och nya länkstråk tillkommer varje dag. Uppgifterna från PTS om tillståndshavarna i området ger därför en nulägesbild. När beslut fattas i planläggnings- och bygglovsärenden är det därför viktigt att underlaget innehåller aktuella uppgifter.

Försvarsmakten ansvarar för radar och militära radiolänkförbindelser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvarar för radiolänkförbindelser i Rakelsystemet.

Post- och telestyrelsen
Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2015-11-05