dcsimg

Järnvägar

Vid etablering av master och vindkraftverk behöver hänsyn tas till järnvägsanläggningen och dess trafikering utifrån flera olika aspekter. Det gäller även vindkraftverk placerade långt från järnvägsanläggningen.

Avstånd till järnvägsanläggningen

Vid etablering av vindkraftverk bör avståndet mellan järnvägsbank/kontaktledning och vindkraftverk vara minst totalhöjden på vindkraftverket. Totalhöjden definieras som tornhöjden och halva rotorbladsdiametern. Eftersom det finns oelektrifierade järnvägar och att järnvägsbanken kan vara svår att definiera rekommenderar Trafikverket att avståndet mäts från spårmitt på järnvägen. Det innebär i praktiken att avståndet från närmaste spårmitt ska vara vindkraftverkets totalhöjd utökad med ett avstånd på 20 meter. Avståndet ska dock alltid vara minst 50 meter.

Vid etablering av master (t.ex. mätmast för planerad vindkraft) bör avståndet mellan järnvägsbank/ kontaktledning och mast vara minst mastens totalhöjd. I likhet med avståndet till vindkraftverk rekommenderar Trafikverket att avståndet mäts från närmaste spårmitt på järnvägen. Minsta avstånd mellan mast och närmaste spårmitt ska då vara mastens totalhöjd utökad med ett avstånd på 10 meter.

Påverkan på radio- och telekommunikation

MobiSIR är järnvägens radiosystem för kommunikation mellan tågklarerare och förare. MobiSIR kommer också att vara bärare av den radioburna datatrafiken i järnvägens nya trafikstyrningssystem ERTMS (European Railway Traffic Management System). I radiosystemet kan det finnas radiolänkar för transmission mellan master.

Utbyggnad av master och vindkraftverk medför därför att det kan finnas risker för störningar i radiotrafiken och därmed även i trafikledningssystemet. Trafikverkets master är inte alltid belägna vid järnvägen, och en eventuell inverkan på radiotrafiken måste prövas från fall till fall.

Alla detaljplaner och bygglov som rör vindkraftverk med totalhöjd över 50 meter belägna inom 30 km från järnväg bör remitteras till Trafikverket för granskning, så att vindkraftsutbyggnaden inte kommer i konflikt med järnvägens radio- och telekommunikation.

Även vindkraftverk med en totalhöjd under 50 meter placerade inom 500 meter från järnväg bör remitteras till Trafikverket för granskning.

Alla detaljplaner och bygglov som rör master belägna 500 m från järnväg bör remitteras till Trafikverket för granskning. I de fall masten är en mätmast för planerad vindkraft är det bra om kontakt tas med Trafikverket tidigt så att vindkraftprojektören får information om Trafikverkets anläggningar i närheten.

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2015-11-05