dcsimg

Annan näringsverksamhet

Den som planerar att uppföra vindkraftverk måste även tänka på hur annan näringsverksamhet i området både påverkar och påverkas av de planerade vindkraftverken.

En omsorgsfull lokalisering är av stor betydelse för att minimera vindkraftens påverkan på friluftslivet och turismen. Opåverkade och tysta områden som pekats ut i kommunernas översiktsplaner är ofta olämpliga för vindkraft. Naturmiljöer med goda rekreationsupplevelser är vanligen viktiga turistmål. Det finns dock flera exempel på att vindkraftsanläggningar kan fungera mycket bra i kombination med turism och till och med skapa arbetstillfällen för turistnäringen.

Studier om konsekvenser av vindkraft för rennäringen visar att det främst är den mänskliga aktiviteten under byggtiden som orsakar störningar. De negativa effekterna kan mildras genom bra planering och utformning på den specifika platsen.

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2015-11-11