dcsimg

Skogsbruk

Foto: Michael Ekstrand

Möjligheterna att kombinera skogsbruk med utbyggnad av vindkraft är gynnsamma. En stor del av vindkraftsutbyggnaden hittills har skett på jordbruksmark men med högre verk ökar förutsättningen för etableringen i skogslandskapen.

Om skogsmark ska användas till annat än virkesproduktion ska avverkningen anmälas till Skogsstyrelsen. Anmälan ska göras för avverkning som är 0,5 hektar eller större och lämnas till Skogsstyrelsen minst sex veckor i förväg (sexveckorsregeln). Om det finns särskilda skäl kan avverkningen få påbörjas tidigare. De omständigheter som åberopas bör rimligen inte ha kunnat förutses.

I anmälan anges när och för vilket ändamål skogsmarken ska tas i anspråk efter avverkningen. Redovisning av hänsyn och återväxtåtgärder behövs inte. Anmälan görs på samma blankett som föryngringsavverkning och är giltig i tre år.

Anmälan behövs dock inte för avverkning av område som ska användas för verksamhet vars tillåtlighet prövats enligt annan lag än skogsvårdslagen, t.ex. kraftledning, annan väg än skogsbilväg, järnväg, bostadsbebyggelse, industrimark, salutäkt, golfbana, skidanläggning och vindkraftverk.

I fjällnära skog och ädellövskog krävs tillstånd till avverkning oberoende av areal.

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2015-11-11