dcsimg

Regionala planeringsunderlag

Länsstyrelsen ska redovisa förutsättningarna för var vindkraftverk ska etableras. Foto: Gunnar Britse

Länsstyrelserna har regionala planeringsunderlag för vindkraft. I underlagen redovisas förutsättningar för etablering av vindkraftverk i det egna länet. När det gäller havet har flera länsstyrelser tagit fram gemensamma underlag.

Planmässiga överväganden har gjorts för att identifiera områden som har lämpliga förutsättningar för storskalig vindkraft och som bedömts rimliga med hänsyn till motstående intressen. Länsstyrelserna har med hjälp av de regionala planeringsunderlagen också redovisat förutsättningar för storskalig vindkraftsutbyggnad i länen till regeringen.

Underlag för översiktsplanering

Ett regionalt planeringsunderlag används vanligtvis som ett underlag till exempel för kommunernas översiktsplanering. Det kan också vara användbart som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar, till exempel vid en vindkraftsetablering. Ofta är det frågan om intressen som är utpekade i miljöbalken, till exempel riksintressen, som behandlas i ett regionalt planeringsunderlag. Men den kan också tas fram för att hantera viktiga regionala eller statliga planeringsfrågor.

Regionala underlagsmaterial kan oftast hämtas på respektive länsstyrelses hemsida. En stor del av underlagsmaterialet, till exempel riksintressena går även att få som digitala filer.

Länsstyrelserna ska enligt plan- och bygglagen och miljöbalken tillhandahålla regionala planeringsunderlag om hushållning med mark och vatten och den fysiska miljön. Vad avser vindkraft fick länsstyrelserna år 2004 särskilda uppdrag av regeringen att ta fram regionalt planeringsunderlag för vindkraft.

Publicerad: 2015-11-11
Ändrad: 2015-11-11