dcsimg

Prövningsprocessen

Ta först del av informationen under Inledande skede. Klicka sedan på processtegen nedan för att läsa mer om prövningsprocessen.

De grönfärgade processtegen illustrerar den huvudsakliga prövningsprocessen. De gråfärgade processtegen illustrerar lagar och regler som beroende på olika omständigheter också kan bli aktuella i prövningsprocessen.

För att bygga en vindkraftsanläggning som motsvarar definitionen av en Medelstor anläggning krävs en anmälan enligt miljöbalken samt bygglov enligt plan- och bygglagen. Såväl bygglov som anmälan enligt miljöbalken prövas av kommunen. Det finns möjligheter att samordna anmälan enligt miljöbalken och ansökan om bygglov.

För en medelstor anläggning krävs normalt inte en miljökonsekvensbeskrivning, men i anmälan enligt miljöbalken ska anläggningens påverkan på miljön beskrivas.

Berörs skyddad natur gäller särskilda regler, se Skyddade områden enligt 7 kapitlet.

Klicka på processpilarna nedan för att läsa mer.

Överblick av vilka andra lagar och regler som också kan bli aktuella i prövningsprocessen

Krav på detaljplan finns för vindkraftverk som ska uppföras inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för byggnader eller andra anläggningar. Detta krav på detaljplan gäller oberoende av om bygglov krävs eller inte. En bedömning av om detaljplan krävs eller inte görs av kommunen.

Bestämmelserna i 2 kap. ellagen (1997:857) stadgar kraven för byggandet och användandet av elektriska starkströmsledningar, nätkoncessioner. Närmare bestämmelser finns i elförordningen (1994:1250).

Ett vindkraftsprojekt kan beröra fornlämningar som är skyddade enligt Kulturminneslagen. Den som vill bygga på eller i närheten av en fornlämning måste ha länsstyrelsens tillstånd.

Ledningsrätt är en rätt att använda annans mark för att anlägga, nyttja och underhålla ledningar. En ledningsägare kan få rätt att dra till exempel en starkströmsledning över annans mark. Det kan behövas för att ansluta en vindkraftsanläggning till det befintliga elnätet.

Vägar, kablar eller andra tillhörande anläggningar kan beröra vattenområde även om vindkraftverken står på land. Att tänka på är då att detta räknas som vattenverksamhet och kan kräva tillstånd eller anmälan enligt 11 kap MB.

I 7 kap. miljöbalken finns regler om områdesskydd. Redan vid planeringen av vindkraftverk bör man utreda om den tilltänkta platsen omfattas av dessa regler.

Klicka på processpilarna nedan för att läsa mer.

Publicerad: 2015-10-14
Ändrad: 2015-11-11