dcsimg

Beslut

Innan Energimarknadsinspektionen kan fatta ett beslut om nätkoncession krävs en remissrunda, och i de flesta fall en efterföljande kommuniceringsfas.

Efter Energimarknadsinspektionens (Ei) granskning av ansökan och efter eventuella kompletteringar från sökanden sänds ansökan ut på remiss till berörda myndigheter, kommuner, markägare och andra sakägare. Remisstiden varierar något. Kortremiss på en månad, om sökanden ber om det och Ei anser det vara rimligt, annars två månader. Under längre ledigheter kan remisstiden uppgå till tre månader. När remissyttrandena kommit in sänds de till sökanden för kännedom och eventuellt bemötande. Ei har en utredningsskyldighet. Det betyder att myndigheten inte kan fatta beslut innan eventuella resterande frågor har utretts. Vanligen sker utredningen genom kommunicering mellan sökanden och berörda intressenter. Ei kan även begära det material som behövs från sökanden. När utredningen i ärendet är komplett fattar Ei ett beslut.

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen inom 3 veckor från att man tagit del av det.

Energimarknadsinspektionen
Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2015-11-23