dcsimg

Järnvägar

Vid etablering av master och vindkraftverk behöver hänsyn tas till järnvägsanläggningen och dess trafikering utifrån flera olika aspekter. Det gäller även vindkraftverk placerade långt från järnvägsanläggningen.

Avstånd till järnvägsanläggningen

Vid etablering av vindkraftverk bör avståndet mellan järnvägsbank/kontaktledning och vindkraftverk vara minst totalhöjden på vindkraftverket. Totalhöjden definieras som tornhöjden och halva rotorbladsdiametern. Eftersom det finns oelektrifierade järnvägar och att järnvägsbanken kan vara svår att definiera rekommenderar Trafikverket att avståndet mäts från spårmitt på järnvägen. Det innebär i praktiken att avståndet från närmaste spårmitt ska vara vindkraftverkets totalhöjd utökad med ett avstånd på 20 meter. Avståndet ska dock alltid vara minst 50 meter.

Vid etablering av master (t.ex. mätmast för planerad vindkraft) bör avståndet mellan järnvägsbank/ kontaktledning och mast vara minst mastens totalhöjd. I likhet med avståndet till vindkraftverk rekommenderar Trafikverket att avståndet mäts från närmaste spårmitt på järnvägen. Minsta avstånd mellan mast och närmaste spårmitt ska då vara mastens totalhöjd utökad med ett avstånd på 10 meter.

Påverkan på radio- och telekommunikation

MobiSIR är järnvägens radiosystem för kommunikation mellan tågklarerare och förare. MobiSIR kommer också att vara bärare av den radioburna datatrafiken i järnvägens nya trafikstyrningssystem ERTMS (European Railway Traffic Management System). I radiosystemet kan det finnas radiolänkar för transmission mellan master.

Utbyggnad av master och vindkraftverk medför därför att det kan finnas risker för störningar i radiotrafiken och därmed även i trafikledningssystemet. Trafikverkets master är inte alltid belägna vid järnvägen, och en eventuell inverkan på radiotrafiken måste prövas från fall till fall.

Alla detaljplaner och bygglov som rör vindkraftverk med totalhöjd över 50 meter belägna inom 30 km från järnväg bör remitteras till Trafikverket för granskning, så att vindkraftsutbyggnaden inte kommer i konflikt med järnvägens radio- och telekommunikation.

Även vindkraftverk med en totalhöjd under 50 meter placerade inom 500 meter från järnväg bör remitteras till Trafikverket för granskning.

Alla detaljplaner och bygglov som rör master belägna 500 m från järnväg bör remitteras till Trafikverket för granskning. I de fall masten är en mätmast för planerad vindkraft är det bra om kontakt tas med Trafikverket tidigt så att vindkraftprojektören får information om Trafikverkets anläggningar i närheten.

Tillfartsväg under byggnation och underhåll

Alla typer av lokalisering av master och vindkraftverk som ändrar trafikmängden i någon plankorsning permanent eller i samband med uppförandet, måste uppmärksammas särskilt. Det kan inte uteslutas att trafiksäkerheten i plankorsningar påverkas negativt i dessa fall. Det gäller särskilt transporter i byggskedet då det behöver undersökas om långa långsamgående transporter kan ta sig fram genom aktuella plankorsningar på ett trafiksäkert sätt. Annan transportväg kan behöva väljas.

Tillfartsvägen till vindkraftverk och master bör preciseras i underlag för prövning av vindkraftverk där tillfartsvägen under byggnation och underhåll kan medföra korsning med järnväg. Vid översiktsplanering och planprogram ingår ofta ett flertal mer eller mindre definierade områden för etablering av verk, och därmed kan det vara svårt att känna till exakta tillfartsvägar. Därför är det viktigt att alla ärenden som rör vindkraftverk och där tillfartsvägen kan medföra korsning med järnväg, remitteras till Trafikverket för granskning.

Ledningskorsning med järnväg

Om ett vindkraftverk eller en mast kommer att anslutas till elnätet via markkabel i korsning under banvallen, krävs särskilt tillstånd av Trafikverket genom att ett så kallat korsningsavtal för ledning upprättas. Ansökningsformulär, checklista samt berörda föreskrifter och standarder inom området finns på Trafikverkets webbplats.

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2015-11-11