dcsimg

Totalförsvaret

Enligt 3 kap § 9 och § 1 i Miljöbalken ska mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan motverka totalförsvarets intressen. Om det inom ett område finns två riksintressen som är oförenliga ska försvarsintresset ges företräde. Mot bakgrund av detta kan det vara en god idé att i mycket tidigt skede skicka in en remiss till Försvarsmakten.

Totalförsvaret består av två delar – en militär respektive en civil del. Med totalförsvar avses alla de myndigheter som deltar i Sveriges territoriella försvar och som var och en har särskilda uppgifter för att möta och avhjälpa de faror som uppstår då nationen ställs inför hot. Vissa delar av totalförsvaret står alltid redo medan andra är beredda att bidra då samhället måste ställa om sig vid kriser, konflikter och ett eventuellt krig. I begreppet "militär del" ingår även civila myndigheter inom försvarssektorn som Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarets radioanstalt (FRA) och Försvarets materielverk (FMV).Hela landets yta utgör samrådsområde för höga objekt över 20 m utanför sammanhållen bebyggelse och 45 m inom sammanhållen bebyggelse. Dessa ärenden ska alltid remitteras till Försvarsmakten oavsett om objektet är bygglovspliktigt eller inte.

Varje år mottar Försvarsmakten flera tusen remisser gällande plan- och lovärende varav en betydande del avser vindkraftsetableringar. Granskning och analys av dessa utgår från influensfaktorer som har betydelse för bedömningen av påverkan i varje enskilt fall. Försvarsmaktens analys av vindkraftsärenden grundar sig på bedömning av eventuella konflikter med

 1. Verksamhet vid övnings- och skjutfält inklusive riskområden över vatten
 2. Verksamhet i marina skjutområden i havet
 3. Luftfart och flygverksamhet, dels in- och utflygningsriktningar till både militära och civila verksamheter, dels övrig militär flygverksamhet som t.ex. helikopterflygningar och flygningar med obemannade farkoster
 4. Totalförsvarets spanings-kommunikations- och underrättelsesystem
 5. Väderradar
 6. Blåljusmyndigheternas kommunikationssystem RAKEL

Remisser i tidigt skede

Tillståndsprocessen inför uppförandet av vindkraftverk innehåller många steg och tar ofta långt tid. Eftersom en betydande del av Försvarsmaktens system och anläggningar omfattas av sekretess för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § andra stycket miljöbalken har en rutin gällande remissvar för vindkraftsprojekt i tidigt skede fastställts.

Detta möjliggör för vindkraftsintressenter att i tidigt stadium få veta om projektet skulle innebära en konflikt med ett riksintresse för totalförsvarets militära del som inte redovisad öppet.

Remissvar i tidigt skede är ett preliminärt besked och således inget samråd enligt 6 kap miljöbalken eller avseende bygglovsansökan enligt Plan och bygglagen (PBL). Vid eventuell kommande prövning enligt miljöbalken måste sökanden genomföra föreskrivet samråd med förnyat yttrande från Försvarsmakten. Bygglovsansökan skickas på remiss till Försvarsmakten från kommunen.

Följande information är nödvändig för att ett vindkraftsprojekt ska kunna analyseras i tidigt skede:

 1. Hörnkoordinater för samrådsområdet, vindkraftverkets/verkens koordinater och/eller shape-filer (RT90 2,5 GonV)
 2. Orienterande översiktskarta
 3. Karta över nya anslutningsvägar och ledningar om sådana är planerade
 4. Vindkraftverkets totalhöjd och markens höjd
 5. Projektnamn samt berörda fastigheter, kommuner och län

Bifoga gärna också en karta i bildformat. Om du saknar eget kartverktyg kan du använda dig av Vindbrukskollen för att bifoga en skärmdump eller länk till en karta över tänkt område.

Remissen sänds via e-post till exp-...@mil.se, alternativt till Försvarsmakten, Högkvarteret, 107 85 Stockholm. Allmänna frågor sändes till infraremi...@mil.se.

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2015-11-11