dcsimg

Ärenden enligt plan- och bygglagen

Detaljplan

Vid framtagande av en översiktsplan, fördjupad översiktsplan eller detaljplan ska kommunen samråda med bl.a. länsstyrelsen som ska samordna statliga intressen. Vid denna samordning bör länsstyrelsen samråda med Försvarsmakten för att inhämta t.ex. synpunkter på detaljplaner för vindkraftverk. Samrådet ska då ske med Högkvarteret som samordnar Försvarsmaktens samlade synpunkter.

Bygglov

Innan bygglov ges utanför detaljplan eller i strid med detaljplan ska enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen bl.a. boende och sakägare höras. Reglerna innefattar inget krav på samråd med Försvarsmakten eller länsstyrelsen. Försvarsmakten önskar dock få alla enskilda bygglov på remiss med hänvisning till 3 kap 9 och 10§§, miljöbalken, riksintresset för totalförsvaret.

Överklagande

Vid överklagande av ärenden hos mark- och miljödomstolen som rör en fråga som har särskild betydelse för Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt ska, enligt plan- och bygglagen, 13 kap. 7 §, domstolen överlämna målet till regeringen för prövning. Med frågor av särskild betydelse för Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt avses allmänna lämplighetsfrågor som rör lokalisering antingen av anläggningar för Försvarsmaktens ändamål eller av byggnader eller verksamheter som kan påverka utnyttjandet av Försvarsmaktens anläggningar.

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2015-11-11