dcsimg

Väderradar

Myndigheterna SMHI och Försvarsmakten har ett etablerat samarbete avseende väderradarer. Det finns idag tolv väderradarer i Sverige och vissa ägs av SMHI och vissa av Försvarsmakten. De är alla en del av samma system.

En väderradar är ett ovärderligt hjälpmedel för SMHI och Försvarsmaktens vädertjänster och den utnyttjas dagligen i samband med analys av väderläget och utfärdande av varningar och prognoser för Sverige med omnejd både militärt och civilt.

Den värdefulla informationen från väderradar riskeras att påverkas negativt på ett oacceptabelt sätt av t ex vindkraftsetableringar. En radar störs ut helt eller delvis av vindkraftverk som finns för nära.

Vindkraftsanläggningar kan ge upphov till störningar på tre sätt:

  • blockering av radarstrålen
  • oönskade radarekon från vindkraftverket
  • oönskade ekon kan även medföra felaktiga vindmätningar

Vindkraftverk har stor påverkan på en väderradar i området närmast radarn. För vindkraftverk finns därför en skyddszon på 5 km runt en väderradar, dvs inget vindkraftverk får uppföras inom denna zon.
I en radie större än 5 km från väderradarn görs en prövning. Denna prövning görs fr.o.m. slutet av 2011 med hjälp av ett beräkningsverktyg som är framtaget i en av Energimyndigheten beställd studie. Några aspekter som påverkar beräkningen är terrängen, höjden på vindkraftverken och vindkraftverkens fysiska yta.

Väderradarernas positioner och skyddszoner redovisas på webbkartan och i exceldokumetet till höger.

 

Försvarsmakten
SMHI
Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2015-11-11