dcsimg

Vägar

Enligt plan- och bygglagen ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras så att det är lämpligt på ett sätt med hänsyn till skydd mot trafikolyckor och behovet av en god trafikmiljö (2 kap. 6 §). Detta innebär bland annat att krav kan ställas på att byggnader och vindkraftverk ska placeras på visst avstånd från en trafikled för att inte skymma sikten eller på annat sätt störa trafiken.

Skyddsavstånd till vägar

Avståndet till allmän väg bör enligt Trafikverket vara minst totalhöjden, dock minst 50 meter oavsett vägtyp. Ett lämpligt avstånd fastställs efter samråd med Trafikverket och andra berörda.

Hänsyn ska tas till risken för så kallade iskast, där is eller hårt packad snö slungas från rotorbladen. Elforsk rekommenderar i sin rapport 04:13 att riskavståndet kalkyleras med ekvationen 𝑑 = (𝐷 + 𝐻) ∗ 1,5 där d är riskavstånd [m], D rotordiameter [m] och H navhöjd [m]. Det finns även tekniska system som kan installeras i verken för att reducera sannolikheten för iskast.

Det kan också finnas andra regelverk om skyddsavstånd till elektriska etableringar (inkl. för järnväg) och flygetableringar med mera som kan behöva beaktas.

Trafikverkets delaktighet och behov för att säkra att transportfrågor beaktas.

Trafikverket och kommunerna behöver etablera ett tidigt samarbete i dessa planeringsprocesser. Detta för att Trafikverket bland annat ska kunna lämna besked om vilken finansiering som staten eventuellt kan bistå med eller verka för. Samt även vilka restriktioner som finns för nyttjandet av vägnätet för transporter till och inom området.

Avsiktsförklaringar i tidiga skeden

Trafikverket och exploatör bör tidigt upprätta en avsiktsförklaring vid större vindkraftsetableringar och vid speciella eller stora behov av åtgärder på det statliga vägnätet. Detta ligger i båda parters intresse.

Trafikverkets generella principer för finansiering av åtgärder på det statliga vägnätet relaterade till vindkraftsutbyggnaden.

Trafikverket bekostar:

  • planering, projektering och byggande av de investeringsåtgärder som är prioriterade i fastlagda verksamhetsplaner
  • planering och genomförande av drift och underhåll på det statliga vägnätet till den normalstandard som är beslutad i fastlagda verksamhetsplaner.

Exploatören bekostar:

  • planering, projektering, marklösen och byggande för alla byggåtgärder (större punktåtgärder, anslutningar och återställande av dessa med mera) som inte är prioriterade i fastlagda planer för det statliga vägnätet. Trafikverket bekostar dock myndighetsuppgifter för dessa åtgärder (projektledning, marklösen, granskning av miljökonsekvensbeskrivningar med mera).
  • kostnader som uppstår på grund av att underhållsåtgärder tidigareläggs
  • utökade driftinsatser som krävs för att genomföra transporterna till och från vindkraftsparkerna
  • mindre punktåtgärder som borttagande och återställande av skyltar, räcken med mera, föranledda av dispenstransporter enlig de regler som finns för dessa.

Publicerad: 2015-11-05
Ändrad: 2015-11-11