dcsimg

Prövningsprocessen

Ta först del av informationen under Inledande skede. Klicka sedan på processtegen nedan för att läsa mer om prövningsprocessen.

De grönfärgade processtegen illustrerar den huvudsakliga prövningsprocessen. De gråfärgade processtegen illustrerar lagar och regler som beroende på olika omständigheter också kan bli aktuella i prövningsprocessen.

Flera lagar berör byggnation av vindkraft i vatten. Tillstånd krävs för såväl uppförande av vindkraftsverk som för nedläggning av undervattenskablar och rörledningar.

Ärendegången skiljer sig dock mellan etablering i svenskt vatten och i den ekonomiska zonen. Sveriges ekonomiska zon är det havsområde utanför territorialgränsen som regeringen föreskriver.

En etablering i Sveriges ekonomiska zon kräver tillstånd av regeringen. Ansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram enligt reglerna i 6 kap. miljöbalken.

Ärendegången för etablering av vindkraft i vatten inleds med dialog eller samråd med berörda myndigheter och lokala intressen om lämpliga områden. Observera att flera länsstyrelser kan vara berörda. Därefter är det dags för bottenundersökningar av platser aktuella för fundament och ledningssträckning. Processen går sedan vidare med prövning enligt olika lagrum.

Antas etableringen innebära betydande miljöpåverkan i annat land omfattas den av "Esbokonventionen", se 6 kap 6 § miljöbalken. Samråd om förfarandet sker då mellan länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

En rad olika tillstånd krävs, bla för bottenundersökningar enligt kontinentalsockellagen. Det kan gälla både där vindkraftsverket ska uppföras och där ledningar ska dras fram. Kravet gäller på kontinentalsockeln både innanför territorialgränsen och i den ekonomiska zonen.

Berörs skyddad natur gäller särskilda regler, se tillstånd eller dispens för intrång i skyddade områden enligt miljöbalken.

Klicka på processpilarna nedan för att läsa mer.

Överblick av vilka andra lagar och regler som också kan bli aktuella i prövningsprocessen

Ansökan om nätkoncession enligt ellagen krävs för att bygga och använda elektriska starkströmsledningar innanför territorialgränsen. Detta krävs då ledningar ska dras från vindkraftparken in till land. Bestämmelserna i 2 kap. ellagen (1997:857) stadgar kraven för byggandet och användandet av elektriska starkströmsledningar, nätkoncessioner. Närmare bestämmelser finns i elförordningen (1994:1250).

Det kan krävas ledningsrätt enligt ledningsrättslagen då starkströmsledningar ska dras till land. Bestämmelser som reglerar rätten att bygga ledningar och kablar i annans mark och vatten finns dels i Kammarkollegiets instruktion när det gäller statligt ägda fastigheter, dels i ledningsrättslagen och jordabalken när det gäller enskilda fastigheter.

Kulturminneslagen(KML) gäller inte inom Sveriges ekonomiska zon. Emellertid brukar vid vindkraftprojekt samma principer om redovisning eller särskild utredning över fornlämningar enligt KML krävas för ansökningar enligt MB för vindkraftanläggningar i Sveriges ekonomiska zon.

För att genomföra en sjömätning som görs för att få tillgång till djupdata som är mer exakt än den som finns redovisade på sjökort, krävs tillstånd från Försvarsmakten. Detta framgår av lag (1993:1742) om skydd för landskapsinformation.

Muddring kan t ex behöva göras för att båtar under byggskedet ska få bättre djup. Muddring är vattenverksamhet och omfattas dels av miljöbalkens (1998:808) bestämmelser, dels av bestämmelser i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (LSV).

I 7 kap. miljöbalken finns regler om områdesskydd. Redan vid planeringen av vindkraftverk bör man utreda om den tilltänkta platsen omfattas av dessa regler.

Klicka på processpilarna nedan för att läsa mer.

Publicerad: 2015-11-23
Ändrad: 2015-11-24