dcsimg

Definition av klassen

Foto: Vattenfall

För att bygga vindkraftverk i vattenområden inom Sveriges territorialgräns krävs tillstånd för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet enligt miljöbalken samt kommunens tillstyrkan. Tillstånd för vindkraftsetablering i vatten prövas normalt av mark- och miljödomstolen.

Vindkraftverk i vattenområden är utöver miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken även vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken.

Ett vattenområde är ett område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd och avser ytvattenområden, såsom sjöar, vattendrag, diken och kärr, liksom vissa konstgjorda vattensamlingar, bland annat regleringsmagasin och bevattningsdammar.

Enligt 11 kap. 9 § miljöbalken krävs som huvudregel tillstånd till vattenverksamhet. Sådant tillstånd söks enligt 11 kap. 9 b § miljöbalken hos mark- och miljödomstolen. Tillstånd för miljöfarlig verksamhet söks i normalfallet hos länsstyrelsen. När en verksamhetsutövare söker 11 kap. tillstånd hos mark- och miljödomstolen är det enklast att inkludera 9 kap. prövningen direkt i prövningen vid mark- och miljödomstolen. Att detta är möjligt följer av 21 kap. 3 § miljöbalken.

Bygglov enligt plan- och bygglagen (2010:900) krävs ej för att uppföra en tillståndsgiven vindkraftsetablering i vattenområde. En anmälan enligt plan- och byggförordningen 6 kap. 5 § pkt. 8 måste dock göras.

Det krävs även tillstånd enligt kontinentalsockellagen (1966:314) för undersökning av havsbotten och nedläggning av ledningar vid vindkraftsetableringar i allmänt vatten och i den ekonomiska zonen.

Sveriges sjöterritorium i haven anges i lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium. Territoriet sträcker sig som mest 12 nautiska mil ut (ca 22,2 km) från kusten. För att uppföra vindkraftverk utanför territorialgränsen i Sveriges ekonomiska zon krävs tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon, läs mer om detta under klassen Svensk ekonomisk zon.

Publicerad: 2015-10-14
Ändrad: 2017-05-30