dcsimg

WMS-tjänst och shapefiler

Vindbrukskollen tillhandahåller en WMS-tjänst med information om vindkraftverk och projekteringsområden. Genom Länsstyrelsernas geodatakatalog går det även att hämta shapefiler för samma information via ATOM-gränssnitt.

WMS-tjänsten och shapefilerna innehåller följande information:

Vindkraftverk

 • Uppförda: Vindkraftverk finns fysiskt på platsen.

 • Handläggs: Myndigheten handlägger ärendet, men har ännu inte fattat sitt beslut.

 • Beviljade: Myndigheten har sagt ja till vindkraftsetablering, men inga vindkraftverk har ännu uppförts. Observera att beviljandet är kopplat till en handlingstyp. Att en myndighet sagt ja till bygglov innebär inte per automatik att en annan myndighet kommer att säga ja till projekteringen utifrån miljölagstiftningen. Statusen "beviljade" bör därför tolkas med viss försiktighet.

 • Avslagna: Myndigheten har sagt nej till föreslagen vindkraftsetablering.

 • Överklagade: En överklagan har lämnats in och uppgift om slutgiltigt beslut har inte registrerats för handlingstypen.

 • Inte längre aktuella/återkallade: Vindkraftverken är inte längre aktuella att uppföra. Verksamhetsutövaren kan till exempel ha valt att avbryta projektet.

 • Uppgift saknas: Uppgifter för att kunna bedöma status finns inte ifyllda i Vindbrukskollen. Detta kan bero på att verksamhetsutövaren lagt in uppgifter tidigt i processen innan någon formell handling skickats in till en myndighet, eller att myndigheten eller verksamhetsutövaren inte har uppdaterat i databasen i önskvärd omfattning.

 • Nedmonterade: Vindkraftverk har funnits på platsen, men har monterats ner.

Projekteringsområden och vägar

 • Vägar: Vägar inom projekteringsområdet.
 • Projekteringsområden: Alla projekt måste ha ett projekteringsområde som täcker placeringen för samtliga verk. Undantaget är för verk som är markerade som "ej aktuella". Dessa verk kan ligga utanför projekteringsområdet. Verksamhetsutövaren bestämmer själv hur projekteringsområdet ska se ut.
 • Ej aktuella projekteringsområden: Projekteringen har avbrutits.

WMS-tjänst

Du når WMS-tjänsten via nedanstående länk. Observera att länken inte är klickbar, den ska kopieras och klistras in i fältet där ditt GIS-program anger detta.

https://ext-geodata.lansstyrelsen.se/arcgis/services/WMS/LST_wms_vindbrukskollen/MapServer/WMSserver?

Länken kan du använda dig av för att importera data om vindkraftverken till olika GIS-program (t.ex. ArcMap). Uppgifterna som länken kopplar till uppdateras varje natt. I de allra flesta program finns instruktioner för hur du går till väga för att skapa WMS-lager.

Shapefiler via ATOM-gränssnitt

Med shapefiler kan du arbeta vidare med Vindbrukskollens uppgifter i ditt GIS-program. Länken med filerna uppdateras varje natt.

Följ dessa steg för att hämta hem filerna:

Steg 1. Gå till Länsstyrelsernas Geodatakatalog.

Steg 2. Sök på orden "vindlov" eller "vindbrukskollen".

Steg 3. Klicka på A-ikonen bredvid valt lager för att påbörja nedladdningen.
Vi rekommenderar att både områden och verk laddas ner och används tillsammans.

Steg 4. Extrahera zip-filerna.

Steg 4a. Om du har ett program som stödjer LYR-filer: Klicka
på LYR-filen i den extraherade mappen.

Steg 4b. Om du ej har tillgång till program som kan läsa LYR-filer: Öppna ditt GIS-program och öppna upp shapefilen. Observera att utan lyrfilerna följer ingen kategorisering av områden/verk med. Kontakta Vindbrukskollen för assistans med hur man kan kategorisera på egen hand. Vi arbetar för att möjliggöra en bättre lösning.

Vindbrukskollens kontaktuppgifter

Telefonsupport: 010-22 44 300
vindbruk...@lansstyrelsen.se

Publicerad: 2015-11-13
Ändrad: 2018-04-24